תנאי השימוש

תנאי השימוש

כללי: הנך נמצא/ת באתר  Gala Yam (להלן "האתר") המשמש כחנות וירטואלית לתכשיטים מעוצבים (להלן: "המוצר" / "המוצרים")  שבבעלותה של המעצבת גלית פייגין ע.מ ________________  (להלן: "החנות").

  1. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין החנות לבין כל אדם הגולש ו/או רוכש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש" ו/או "הלקוח")
  2. המידע במסמך זה מהווה את תקנון החנות והוא הסכם מחייב בין המשתמש לבין החנות. (להלן: "תקנון")
  3. .החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, בהתייחס לאתר כולו או  לחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדית, וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
  4. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  5.  עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. 
  6. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות, ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החנות ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
  7. הניסוח בתקנון בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד באופן שווה.
  8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.
  9. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החנות. כמו כן מובהר כי החנות תעשה את מירב המאמצים כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות המשקפות את המציאות.
  10. החנות אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  11. החנות עושה ככל שיכולה כדי שהמידע המופיע באתר יהיה מדויק אבל יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים מסוימים או טעויות והחנות לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  12. החנות רשאית לעדכן את מגוון המוצרים באתר, מחיריהם וכן פרטים אחרים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר הנקוב באישור ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים באתר.
  13. החנות רשאית להציע באתר מבצעים והטבות וכמו כן רשאית להפסיק אותם בכל עת וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.
  14. בעת עדכון סל הקניות, החנות שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות סל הקניות שהופסק, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
  15. הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפופים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.
  16. השימוש המותר באתר הינו למטרת השירות בלבד ואין לעשות כל שימוש אחר בקשר עם האתר, לרבות שימוש שאינו חוקי ו/או שימוש פוגעני.
  17. האתר ותכולתו מוגבלים אך ורק למטרות מכירה וקנייה של המוצרים באמצעותו, בתחומי מדינת ישראל ובאזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החנות לפי שיקול דעתה הבלעדי ואשר אליהם ניתן להגיע באמצעות שליח (להלן: "אזור השירות").
  18. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לשווק, למכור ו/או להציג מוצר ו/או חלק כלשהו באתר, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחנות.
  19. על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.
  20. בעצם הרישום לאתר מסכים הלקוח להצטרפותו למועדון הלקוחות החנות, ופרטיו האישיים ישמרו במאגרי החנות ויעשה בהם שימוש על פי המפורט בתקנון זה.
  21. הלקוח מתחייב לשפות את החנות בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים תיאלץ החנות לבצע שילוח נוסף להזמנה, יחויב הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.
  22. באתר מוצעת אפשרות הרשמה לדיוור מידע ללקוח לרבות עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ’ב – 1982. ניתן להסיר ההרשמה באמצעות הוראה שבתחתית הדיוור שהתקבל.
  23. המחירים הנקובים אינם כוללים דמי משלוח.
  24. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
 • הזכות ו/או הכשרות המשפטית לבצע רכישות באתר
   1. משתמש רשאי לבצע רכישות באתר אם הוא ממלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
    1.  המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו בן 18 שנים או יותר. 
    2.  למשתמש קיימת כתובת למשלוח מוצרים בתחומי מדינת ישראל.
    3.  המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י חברת כרטיסי אשראי וחשבון בנק ישראלי פעיל (להלן: "אמצעי התשלום").
 • החנות שומרת לעצמה את הזכות למנוע או להגביל את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישה של משתמש מכל סיבה שהיא, לרבות (ומבלי לגרוע) אם התנהגותו של המשתמש אינה לפי כללי השימוש המפורטים בתנאי שימוש אלה או אם המשתמש מנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר, וזאת מבלי לספק למשתמש כל סיבה.
  1. הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר.
 • הזמנה ורכישת מוצר
  1. החנות תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‏2 לעיל לרכוש מוצר/ים שונים באמצעות האתר.  (להלן: "פרטי ההזמנה" ו"הזמנה").
 1. החנות תהיה רשאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגלל הסיבות הבאות:
  1. במידה וכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש.
  2. במידה ויש חוב כספי לחנות והחוב לא נפרע.
  3. במידה ושירותיו של האתר שימשו לביצוע מעשה אשר יכול להשתמע כלא חוקי לפי חוקיה של מדינת ישראל או כדי להקל לסייע ביצוע של מעשה כזה.
 2. על מנת לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על המשתמש למלא באתר את הפרטים הבאים:
   1. שם מלא ופרטי ההתקשרות, לרבות מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכתובת מלאה;
   2. פרטים בנוגע למוצר, בין היתר וככל שנדרש, גודל, צבע, טקסט, חריטה, סימנים אחרים ובקשות מיוחדות של המשתמש.
   3.  פרטי אמצעי תשלום לרבות מספר כרטיס אשראי, תוקף, מספר תשלומים וקוד אימות (CVV); או פרטי חשבון Pay Pal  (להלן: "חברת האשראי")
   4. לקוח שבחר לשלם באמצעות Pay Pal יתבקש להכניס את פרטי חשבון Pay Pal שלו או שיוכל לפתוח חשבון Pay Pal חדש. התשלום זה יגבה רק לאחר קבלת אישור מחברת Pay Pal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפל ולא של האתר.
  1.  ברגע ביצוע ההזמנה ע”י הלקוח החנות תבדוק את פרטי כרטיס האשראי וכאשר יהיה אישור ע”י חברת האשראי, תישלח הודעה ללקוח שהעסקה אושרה ושבוצעה ההזמנה כראוי. 
  2. במצב בו העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא ידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
  3. המשתמש נדרש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת החנות לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה לרבות הגעתה לידי המשתמש. 
  4. במקרה שההזמנה תוחזר לחנות עקב הזנת פרטים מוטעים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי המשלוח.
  5. לאחר קבלת פרטי ההזמנה החנות תהיה רשאית לאשר את ההזמנה, ולחייב את המשתמש במלוא התמורה הנקובה באישור ההזמנה ועל פי תנאי התשלום הנקובים בה (להלן: "התמורה"). 
  6. בכפוף לקבלת ההזמנה על ידי החנות יקבל המשתמש אישור הזמנה אל כתובת הדוא"ל שהזין בפרטי ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה"). אישור זה לא מחייב את האתר לספק את המוצרים והוא רק משמש להעיד כי פרטי ההזמנה נקלטו באתר החנות.
  7. ככל שהתמורה לא התקבלה בחנות במלואה ובמועדה ו/או ככל שחברת האשראי ו/או חברות הסליקה ו/או חנות אחרת אשר מאמתת את אמצעי התשלום לא אישרו את קבלת התמורה כאמור, תיצור החנות קשר עם הלקוח ו/או תשלח החנות למשתמש הודעת דוא"ל בנושא (להלן: "הודעת דוא"ל"). עם קבלת המייל ולשם השלמת תהליך ההזמנה, המשתמש ייצור קשר טלפוני עם החנות לצורך הסדרת תשלום התמורה. לא פעל המשתמש להסדרת תשלום התמורה בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הדוא"ל כאמור, תהיה רשאית החנות לבטל את העסקה.
  8. החנות אינה מתחייבת שכל מוצריה יהיו זמינים. ככל שהמוצר אינו זמין, החנות תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר, כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו זמין או שלא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה החנות מחויבת לספק את המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג'.
 1. אספקת המוצר
  1. דרך אספקת המוצרים: משלוח ואיסוף עצמי(בתאום טלפוני).
  2. החנות תאשר את ההזמנה לאחר קבלת מלוא התמורה מהלקוח.
  3. המוצר שהתקבלה עליהם הודעת אישור יסופק ישירות לכתובת אותה ימסור הלקוח עד ידי חברת שילוח חיצונית, לרבות בנקודת איסוף דרך חברת שילוח ולרבות בדואר ישראל (להלן: "חברת השילוח")
  4. החנות מתחייבת להעביר את המוצר שהוזמן כאשר הוא ארוז (להלן: "החבילה") לחברת השילוח עד 10 ימי עסקים מרגע אישור התשלום או במועד שתואם עם הלקוח, המאוחר מביניהם. 
  5. באחריות הלקוח להיות זמין בטלפון על מנת ששליח החנות יוכל למסור לו את החבילה ויתאם את הגעתו ו/או קבלת הודעה כתובה לאיסוף ההזמנה מנקודת האיסוף. במידה והלקוח לא עונה לטלפון שלו עקב חוסר זמינות ו/או טעות במספר הטלפון ו/או מכל סיבה אחרת, ובכפוף לתנאי חברת השילוח, תחזור החבילה לתיאום ומשלוח מחודש, כאשר הלקוח ישא בעלויות המשלוח הנוסף.
  6. החנות אינה אחראית על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומדת לרשות הלקוח על מנת לפתור כל בעיה. החנות אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
  7. סכום עלות המשלוח תופיע בסוף הרכישה ויחויב במעמד החיוב. במקרה של עסקה בתשלומים ייתכן כי עלות המשלוח תילקח בתשלום הראשון.
 1. החלפות או ביטולים:  
  1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
  2. ניתן לבטל את ההזמנה באמצעות פניה טלפונית או דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החנות. ביטול ההזמנה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחנות המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
  3. במקרה שהביטול אושר ע"י החנות, על הלקוח להשיב את המוצר לחנות כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
  4. הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה ובמידה והעסקה בוצעה דרך חברת Pay Pal הלקוח יקבל את הזיכוי דרך חשבון Pay Pal שלו. הזיכוי יתבצע במקרים ובתנאים הבאים:
   1. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יחויב בעלות נוספת, ובמקרה זה יוחזר ללקוח מלוא הסכום ששילם כולל עלות המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
   2. במקרה של ביטול עסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח ונתקבל אצל הלקוח – ינתן ללקוח  זיכוי כספי מלא בניכוי עלות המשלוח. 
   3. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש או נזק וכאשר נמצא באריזתו המקורית וכאמור בסעיף 7.3 לעיל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין.
  5. אופן החזרת המשלוח – הלקוח יוכל לשלוח את החבילה לכתובת:

Gala Yam
לידי גלית פייגין
קיבוץ מעין צבי
מיקוד: 3080500

  1. יש לשים לב כי לא ניתן לזכות כרטיסי אשראי מסוג קרדיט ולכן בעלי כרטיסים מסוג זה יהיה רשאים להחליף או לקבל זיכוי באתר.
  2. לא יתאפשר החזר ו/או החלפה של מוצר שנעשה על פי הזמנה אישית של הלקוח (מידות מותאמות, עיצוב אישי).
  3. מוצרים אשר נמכרים במחירי מבצע, ניתן יהיה להחליף תוך שבוע בלבד.
  4. מדיניות ביטול ההזמנה ו/או העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החנות לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
 1. אחריות
  1. החנות מעניקה אחריות למוצריה למשך שנה אחת בצירוף אישור קנייה, כאשר האחריות מכסה רק מוצר שנשבר ו/או פגמים ובתנאים המפורטים להלן:
   1. בתכשיטים שעשויים מגולפילד, או כסף טהור ישנה אחריות על השחרה, דהייה של הצבע, ורק אם בוצע שימוש נכון וזהיר בתכשיט כמפורט מטה.
   2. תכשיטים אשר מצופים זהב\כסף (לא כולל טבעות!) ישנה אחריות על הציפוי למשך חודש, ורק אם בוצע שימוש נכון וזהיר בתכשיט כמפורט מטה.
   3. לא כולל שבר בטבעת כתוצאה מכיונון מרובה או לא זהיר להתאמת המידה על האצבע. (רצוי לבחור במידה המתאימה ביותר).
  2. במסגרת האחריות תעניק החנות ולפי בחירתה תכשיט חדש או תיקון או זיכוי.
  3. יש להבהיר כי אין לחשוף את המוצרים לחומרים כימיים או תנאי סביבה קיצוניים אשר יכולים לפגוע במראם ובאיכותם, לרבות: ים המלח, ג’קוזי, ספא, מלחים, חומרי ניקוי, אקונומיקה, ותכשירים קוסמטיים, וכן חשיפה ללחות גבוהה לאורך זמן.
  4. החנות לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן המוצר או חלק ממנו, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החנות.
  5. אם נפלה טעות בתום לב בתיאור הפריט לא יחייב הדבר את החנות.
  6. לחנות אין אחריות לעיכובים שנובעים מחברת השילוח עצמה או מגורמים כגון שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב וכיוצא בזאת.
  7. להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החנות בטלפון 050-4750269 ו/או להגיע לחנות בתיאום טלפוני מראש.
  8. טווח זמן התיקון הוא בין 5-14 ימי עסקים.
  9. לאחר שהמוצר תוקן יכול הלקוח להגיע לחנות לאסוף אותו או לשלם לחנות עבור משלוח אליו על ידי חברת השילוח.
 1. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החנות.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לשווק, למכור, להציג ו/או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מהאתר ו/או בזכויות השייכות לחנות, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחנות.
  3. דומיין האתר, האתר עצמו לרבות כל הקניין הרוחני המוצג בו ובכלל זה סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים וכיוצא בזה של המותג Gala Yam הינם רכושה הבלעדי של החנות ד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על בסיסי הנתונים והמידע האגור בהם ועל כל פרט אחר בעצם הפעלת האתר ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בהם.
  4. כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של החנות ו/או של צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לחנות או למי מטעמה.
 1. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות
  1. הלקוח באתר יתבקש למסור את המידע האישי שלו על מנת לבצע את הרכישה באתר או הרשמה למועדון הלקוחות של החנות. החנות נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, אספקת המוצרים ללקוחות, דיוור פרסומות ומידע שיווקי של החנות במידע והמשתמש אישר זאת באתר.
  2. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החנות ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החנות אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  3. אתר החנות מאובטח באופן שבו פרטי האשראי של המשתמש מוזנים לצורך ביצוע הרכישה מוגנים על ידי הצפנה ונשארים חסויים, הפרטים אינם נשמרים בשום שלב במחשבי או בשרתים של החנות. מכיוון שפעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לחנות את האפשרות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים שלה או לחשיפת המידע האישי בידי אנשים אשר מבצעים פעולות אשר אינם חוקיות ועל כן, משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החנות בקשר לכל נזק בקשר לכך, כולל שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו.
  4. החנות מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה הרשומים באתר אלא לצרכיו של תפעול האתר ועל מנת לאפשר לבצע את ההזמנה על הצד הטוב ביותר ועל מנת להעביר מידע ללקוחות.
 • דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו או חיפה.